President: Liu Zhiqiang

Secretary of the General Party Branch: Zhou Yi

Vice President: Liu Xian

Vice President: Bao Changsheng

Deputy Secretary of the General Party Branch: Ding Mingqiang